Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

Βιοδυναμικό ημερολόγιο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015. Φύτεμα, μπόλιασμα καρποφόρων δένδρων και κλάδεμα


Φύτεμα, μπόλιασμα καρποφόρων δένδρων, κλάδεμα με το φεγγάρι
Ημερολόγιο Σελήνης Ιανουαρίου 2015 (αναλυτικό – συμπληρωματικό)
Αγαπητοί φίλοι, κατ’ αρχήν, τά δέοντα από τούς ανθρώπους τού Φτιάχνω μόνος μου Χρόνια Πολλά καί Καλή Χρονιά,
.. φώτισι καί πρόοδο γιά τούς νέους, σύνεσι γιά τούς ισχυρούς, καρπό τού μόχθου γιά τούς μεγαλυτέρους, υγεία καί υπομονή γιά όλους, ...
Πρίν άν πάμε στά ‘καλλιεργητικά -πλανητικά’ μας θέματα, θά ’θέλαμε νά σάς πληροφορήσωμε ότι τό ημερολόγιό μας τό 2015 θά είναι πιό ‘λιτό’. Όχι διότι συντονισθήκαμε μέ τό πνεύμα καί τό ζήν τής γενικώτερης λιτότητος. Αντιθέτως, χάριν στό μόνο αγαθό πού μάς έμεινε άπλετο,... χάρις στήν διάχυτη πληροφόρησι.
Θά γνωρίζετε, πολλοί, ότι πρίν λίγα χρόνια τό αντίστοιχο (καί πρότυπο θά λέγαμε) ημερολόγιο πού κυκλοφορούσε (καί μετεφρασμένο στά Ελληνικά), ήταν εκείνο τό αυθεντικό τής Maria Thun. Από τό 2013 έπαυσε νά είναι free (+έφυγε καί η Maria Thun τό ’12), καί, εμείς στόν δικό μας χώρο, προσπαθήσαμε νά αναπληρώσωμε τό κενό. (.. όσον δυνάμεθα, ... κριτές μας εσείς ...). Από τά τέλη τού ε.ε. ηύραμε στό διαδίκτυο καί στήν διεύθυνσι: http://erikfrydenlund.dk/wp-content/uploads/2010/12/S%C3%A5kalender-2015-Pierre-Mason-engl-2-.pdf, (Δανίας), ανεβασμένο αντίστοιχο ημερολόγιο γιά τό 2015. Τό ‘2015 Biodynamic Lunar and Planetary Calendar’ από τόν Pierre Masson, μετεφρασμένο στήν Αγγλική γλώσσα. Άν καί σχετικά ημερολόγια κυκλοφορούν πολλά στό διαδίκτυο, εκτίμησίς μας γιά τό παρόν είναι πώς πρόκειται γιά μιά σοβαρή δουλειά, από τά λίγα, (από τά 3-4 σοβαρά θά ‘λέγαμε), πού κυκλοφορούν διεθνώς, καί ανάλογο, ή στό πρότυπο εκείνου τής Thun.
Θά θέλαμε νά ευχαριστήσωμε θερμά τούς συντάκτες του.
Επί τής ουσίας, στήν ‘πρωτογεννή’ πληροφόρησι, θεωρούμε ότι δέν έχομε νά προσθέσωμε κάτι τό ιδιαίτερο. Έτσι, θά περιορισθούμε στά συνήθη μας σχόλια επάνω στήν αξιολόγησι γιά τό πρακτέον στήν καλλιέργεια (καί όχι μόνον!). Γιά τόν λόγο αυτό, δηλώνομε τό δικό μας ημερολόγιο ως ‘συμπληρωματικό’. Εξυπακούεται ότι ο αναγνώστης γιά πληρέστερη πληροφόρησι θά χρησιμοποιήση (καί σέ πρώτο πλάνο) εκείνο τού Pierre Masson. Γιά εμάς τούτο σημαίνει σαφώς λιγότερη δουλειά, αλλά, συγχρόνως θά μάς επιτρέψη νά συντάξωμε πιό έγκαιρα τό αντίστοιχο ημερολόγιο γιά τό 2016, ενιαίο. Είθε, ...
Από πλευράς περιεχομένων, στήν τρέχουσα σύνταξί μας καί, εκτός τών σχολίων, επαναλαμβάνομε μόνον τά βασικώτερα σημεία.
Αναφορικά μέ τά πλανητικά καί φυσικά φαινόμενα, δέν θά πάμε παρα-πέρα απ’ όσα είπαμε τήν τελευταία φορά. Απλώς υπενθυμίζομε ότι ο Δίας, από τόν Γενάρη, γυρίζει ανάδρομος στόν Καρκίνο… καί ακολουθύν συνάμα καί πολλά υγρά τρίγωνα! Όσοι κουράστηκαν από τήν υγρασία καί τίς βροχές, … είπαμε, … ‘στήν άλλη άκρη, ή … λίγο μετά..’ θά έλθουν οι ζέστες καί κάποια άλλα φαινόμενα πού τά έχομε ξεχάσει τά τελευταία χρόνια…(Παλιότερα ομιλούσαμε γιά ‘ερημοποιήσι’, σήμερα μιλάμε γιά ‘πνίξιμο από τίς βροχές’ καί σέ λίγο, μάλλον, θά ξαναγυρίσωμε στά κρύα καί τήν ανυδρία!, καί πάντοτε θά ερχόμεθα γύρω από τήν «κλιματική αλλαγή»!).

Σχετικά μέ τά καλλιεργητικά: ... θά σχολιάσουμε συνοπτικά δύο πράγματα: τό φύτεμα - μπόλιασμα καρποφόρων δένδρων, καί γιά τό κλάδεμα.
:... γιά τό πρώτο:
: ..η χρονιά τού ’15, (καί ειδικώτερα ‘15 - ’16, όπως καί τό ’12), μέ τόν Δία από τόν Καρκίνο ως τόν Λέοντα, αναμένεται ως μιά ευνοϊκή ‘καρπό- χρονιά’, καί γιά νά φυτεύσετε – μπολιάσετε καρποφόρα δένδρα.
Γιά τήν περίοδο αυτή, πέρα από τόν Φλεβάρη όπου πολλοί συνηθίζουν νά φυτεύουν, θά σάς λέγαμε καί γιά “τήν άνοιξι ‘15”, , ή πιό συγκεκριμένα:
- 20 Απριλίου, 21 Απριλίου τ’ απόγευμα, καί 22 Απριλίου, (εδώ θά προτείναμε καί μπολιάσετε ό,τι έχετε γιά τόν σκοπό αυτό),
- 27- 28 Απριλίου μετά τό μεσημέρι (μή πάτε κοντά στό απόγειο), συνέχεια 29 Απριλίου αργά τό απόγευμα, από 1 Μάη αργά τό απόγευμα, (όχι νωρίτερα λόγω δεσμού τής Σελήνης), εως καί 2 Μάη, καί όχι άλλο κοντά στήν Πανσέληνο)
- 6 Μάη ως τό μεσημέρι,
- 16-17 Μάη ’15, 1-2 ημέρες πρίν τό γύρισμα,
(... άν καί θά λέγαμε, ... ‘ τίς ελιές καλύτερα τόν Νοέμβρη καί τά κλήματα τόν Μάη’, ...)

: γιά τό κλάδευμα, (προφανώς όχι γιά τά άνθη σας!): Κατά παράδοσι οι χωρικοί κλαδεύουν Γενάρη –Φλεβάρη καί μέ ‘φεγγάρι’, δηλ. στήν λίγοση. Επειδή, όμως, τήν εποχή αυτή ο κυρίαρχος Ήλιος είναι πολύ χαμηλά, λένε ‘.... φεγγάρι μή γυρεύης’, (ίσως, διότι καί αλλοιώς δέν θά πρόφθαιναν!).
Παραθέτομε, συνοπτικά, τίς γενικές αρχές καί τίς ειδικώτερες οδηγίες:
... γιά τήν συνοδική Σελήνη, τήν ‘γιομοση –λίγοση’:
: κλαδεύεις στήν χάση τού φεγγαριού γιά νά ενισχύσης τό φυτό, τήν ρίζα του,
: κλαδεύεις στό τελευταίο τέταρτο γιά νά συγκρατήσης τήν ανάπτυξι καί λιγώτερη αλλά καλύτερη καρποφορία, (ενώ πιό κοντά στήν Πανσέληνο θά ευνοείται περισσότερον η ανάπτυξις),
: κλαδεύεις στήν γιόμοση (καί εν όσω ευρίσκονται σέ λήθαργο), στό 1ο /4ο γιά γρήγορο αποτέλεσμα ανακατεύθυνσης τών χυμών πρός τά μάτια, ( όπως καί εκείνα πού είναι πολύ νέα φυτά, καί όσον αργά γίνεται), καί μετά στό 2ο /4ο τά πιό δυνατά φυτά , αναιρώντας τήν υπερβάλλουσα τάσι τους γιά ανάπτυξι (πρός όφελος τού καρπού),
: κλαδεύεις πάνω στήν Νέα Σελήνη, (αφού περάσουν κάμποσες ώρες από τό ‘γύρισμα’), συνήθως από ανάγκη, είτε γιά τήν άμεση αναγέννησι ενός προβληματικού φυτού, ή γιά τήν καρποφορία ενός ακαμάτικου, αλλά, άν σού ξεφύγη πρός τήν πολλή καρποφορία, (τό πιό πιθανόν), νά προβλέψης νά τό ελαφρώσης,
... γιά τό τόξο τής τροχιάς τής Σελήνης:
: κλαδεύεις μέ κατερχόμενη τήν Σελήνη γιά νά ενισχύσης τό σθένος, τό σφρίγος τού φυτού, ή άλλως γιά εξισορρόπησι ανάμεσα στό σφρίγος καί στόν καρπό γιά τά πιό αδύνατα φυτά, ( η κατερχόμενη φάσις όπως επίσης καί στά θερινά – χλωρά καδέματα, κορυφολόγημα).
: κλαδεύεις μέ ανερχόμενη τήν Σελήνη γιά νά περιορίσης τήν (πολλή) σφριγιλότητα,
... κατά τήν αστρική θέσι, ή τά ‘ signs’(όπως έρχονται από παλιότερα):
.. γενικά, κλαδεύομε στά ‘Fire’ καί ‘Air’ signs γιά τόν έλεγχο τής αναπτύξεως , ενώ στά ‘Water’ ή ‘Earth’ signs μέ προσανατολισμό τήν ανάπτυξι,
: στό ‘sign’ τού ‘Σκορπιού’, τό πιό διαδεδομένο, (αστρονομικά, σχεδόν από τήν αρχή τού Ζυγού, τήν 7’ η , ως τήν πολύ- πολύ αρχή Σκορπιού, τό οποίο στήν εποχή τού χειμώνα τούτο πέφτει ανάμεσα στό 3ο καί 4ο τέταρτο), γιά ενίσχυσι τού φυτού, συγκρατημένη ανάπτυξι καί καλύτερο καρπό,
: στό ‘sign’ τού ‘Τοξότη’, (αστρονομικά μετά τήν αρχή τού Σκορπιού ως τήν πολύ αρχή Τοξότη, τό οποίο στήν εποχή τού χειμώνα τούτο πέφτει στό τελευταίο τέταρτο), γιά συγκράτησι τής αναπτύξεως,
: στό ‘sign’ τού ‘Αιγόκερως’, (αστρονομικά μετά τήν αρχή τού Τοξότη ως τήν πολύ αρχή Αιγόκερως , τό οποίο τόν χειμώνα τούτο πέφτει λίγο μετά τήν Νεά Σελήνη, ή λίγο πρίν απ΄αυτή καθως πάμε αργότερα ), γιά ενισχυμένους βλαστούς καί καλή επούλωσι,
: στό ‘sign’ τού ‘Υδροχόου’, (αστρονομικά μετά τήν αρχή τού Αιγόκερως ως τήν πολύ αρχή τού Υδροχόου , τό οποίο τόν χειμώνα πέφτει μετά τήν Νεά Σελήνη, ή λίγες ημέρες μετά), γιά συγκράτησι τής αναπτύξεως,
: ... καί αντίστοιχα, γιά περιορισμό τής αναπτύξεως, μέχρις καί τό ‘sign’ τών ‘Διδύμων’, στό ζενίθ τής τροχιάς τής Σελήνης, ενώ,
: στό ‘sign’ τού Καρκίνου, ως τό 2ο καλύτερο μετά τόν ‘Σκορπιό’, μόλις αρχίζει η κατερχόμενη φάσις τής Σελήνης, γιά καλύτερη ανάπτυξι,
: καί τέλος, στό υπόλοιπο, αστρονομικά μετά τά μέσα τού Καρκίνου, ιδιαίτερα στόν Λέοντα καί στόν Ζυγό, γιά πιό ισορροπημένη ανάπτυξι, σχήμα καί καρπό, (... Scorpio, Leo, Virgo to retard growth and promote better fruit), (ενώ στήν Παρθένο, τό καλοκαιρινό –χλωρό κλάδεμα τείνει πρός τήν ανάπτυξι).
(... ειδικά τά κλήματα φυτέυονται καλύτερα είτε στήν αρχή τού Λέοντα, ή καί στήν Παρθένο)
... καί κάποια από τά πιό παλιά, ανάμεσα στήν παράδοσι, στήν προκατάληψι καί στόν ‘χρησμό’:
“... Prune grapevines just before the full of the Moon in Scorpio, Taurus, or Cancer. Neither birds nor worms will infest the grapes...”ή

καί επειδή η Πανσέληνος στόν Ταύρο είναι τόν Νοέμβρη, ενώ, στόν Λέοντα, στόν Σκορπιό καί τόν Τοξότη θά φθάση από τόν Μάρτη ως τόν Ιούνιο, ... διερωτώμεθα ποία ‘αυτοκρατορία θά διαλυθή’ ; ... τών πτηνών καί τών εντόμων; ή, τού αμπελουργού;
Ειδικώτερα:
... η Maria Thun, ως εάν έκανε μιά σύνοψι καί μέ τήν δική της πρόσθετη ‘αυθεντία’, προτείνει κλάδεμα ‘στήν κατερχόμενη φάσι τής Σελήνης καί κατά προτίμησι σέ ημέρες ‘καρπού’, ή ‘άνθους’, δήλαδή στού Διδύμους, στόν Λέοντα καί στόν Ζυγό, (sidereal, καί όχι sign). Ανεξαρτήτως φάσεως φωτεινότητος τής Σελήνης, ( ...άν καί στόν Δεκέμβρη, η κατερχόμενη φάσις συμπίπτει σχεδόν πλήρως μέ τό άδειασμα τής Σελήνης, ενώ καθώς πάμε πρός τόν Μάρτη, η τροχιά της, όσον πάει καί, αρχίζει κατερχομένη πρίν τήν Πασέληνο καί η Νέα Σελήνη θά συμβαίνη στούς πρώτους ανερχομένους αστερισμούς.)
... Ο Michael Gross στήν ετήσια έκδοσι τού σχετικού του ημερολογίου “In Tune with Moon xxxx”, “... γενικά, κλαδεύομε μέ κατερχόμενη Σελήνη, ... εκτός άν πρόκειται γιά νέα φυτά γιά τά οποία επιδιώκομε νά μεγαλώσουν γρήγορα, ...”.
Όσον αφορά τήν συνοδική Σελήνη, ο συγγραφέας κάνει μιά διάκρισι ανάμεσα στά καρποφόρα δένδρα (συμπεριλαμβανομένων καί τών χαμηλών – θαμνων) καί στά κλήματα:
... γιά τά καρποφόρα δένδρα συστήνει καί λίγοση,
... ενώ, γιά τά κλήματα, προτιμά γιόμοση τής Σελήνης. Σέ αμφότερες τίς περιπτώσεις (καί ίσως γιά εξισορρόπησι τής ‘κατερχομένης δυνάμεως’), προτείνει χρόνο (τό εξάωρο σχεδόν) όπου η παλίρροια θά είναι ανερχομένη.
Γιά τό στράβωμα τών ματιών, ‘ξεβλάστωμα’, εκτός από τίς ίδιες συνθήκες, προτείνετα επι-προσθέτως καί τό τρίγωνο, ή εξάγωνο, τής Σελήνης μέ τόν Ήλιο, ή τόν Άρη.
Thun καί Gross προειδοποιούν νά αποφεύγωνται οι δυσμενείς συγκυρίες, (όπως, κόμβοι, Περίγειο, καί τετράγωνα τής Σελήνης μέ τόν Ήλιο (τά ΄τέταρτα΄), τόν Άρη καί κυρίως μέ τόν Κρόνο.
Γιά τά μοσχεύματα, οι ανωτέρω, γενικά, προτείνουν κόψιμο λίγες ώρες πρίν τό τέλος τής ανερχομένης Σελήνης (στούς Διδύμους), καί φύτεμα στό χώμα στήν αρχή τής κατερχομένης φάσεως. Γιά τά κλήματα ειδικά,(άν καί μπορούν νά κοπούν στό Τοξότη, στόν Υδροχόο, ή στόν Κριό), προτείνεται νά φυτευθούν καλύτερα στόν (sidereal) Λέοντα, (αφού στό μεσοδιάστημα διατηρηθούν γιά λίγο σέ ψυχρό περιβάλλον, η θαμμένα στό χώμα γιά 1+μήνα).
* Πρόσθετες διευκρινίσεις*:
· ... γιά τό Περίγειο:
στόν Εrik-frydenlund, σημειώνεται σχετικά, ότι τό κλάδευμα, (όπως καί η σπορά) στήν φάσι αυτή ενεργοποιούν τήν κυτταρική διαίρεσι, κυρίως στά αδύνατα φυτά, κάτι όμως πού δέν μπορεί νά επαναλαμβάνεται συστηματικά, διότι θά οδηγήση μάλλον σέ αποδιοργάνωσι.
· ... γιά τό τήν ανερχομένη παλίρροια:
τό ανερχόμενο (προσεγγιστικά 12-ωρο) μετά τήν Πανσέληνο καί μέσα στό 3ο τέταρτο, (όπως επίσης καί μέσα στό 1ο /4ο ), θά αρχίζη σχεδόν μετά τίς 18:00+, τόν Γενάρη, (ή, 1 ώρα ενωρίτερα τόν Φλεβάρη) καί πρός τό τέλος τού τετάρτου, τούτο, θά συμβαίνη μετά τήν 19:00!
(... άρα μέσα στά ‘μονά’ τέταρτα δέν υφίσταται πρακτικά ώρα ημέρας μέ ανερχόμενη παλίρροια!)
Ενώ, αμέσως μετά τό 3ο /4ο , (όπως καί μετά τό 1ο /4ο ), τό ελάχιστο τής παλίρροιας θά συμβαίνη κατά ώραν 15:00, (τόν Φλεβάρη 1 ώρα ενωρίτερον), καί πρός τό τέλος τού τετάρτου θά φθάνη νά ανέρχεται μετά τίς 17:00- 17:00+. (... πρακτικά δηλαδή, τό απόγευμα, μέσα στά ‘ζυγά’ τέταρτα).
.... καί κάτι άλλο:
ο συγγραφέας εδώ, ως εμμέσως συνάγεται, θεωρεί τήν επίδρασι τής παλίρροιας στούς χυμούς τού φυτού άμεση, όπως καί στό νερό τών θαλασσών. Όμως στήν αντίστοιχη ‘φιλολογία’ γιά τούς χυμούς τών κορμών τών δένδρων (γιά ξυλεία), εκτιμούν μιά υστέρησι 6 ωρών από εκείνη τών θαλασσών! Τεκμηριωμένη, ως τόσον, μελέτη δέν φαίνεται νά υπάρχη. Όπως τού ‘καθίση’ τού καθ’ενός, καί ...
καλή τύχη καί σέ εσάς!
Print Friendly and PDF

Σκάστε τις φούσκες!

Get Adobe Flash Player
Play Free Games Online at TooGame.com

Πρόσθεσε το The Greeker Radio στη σελίδα σου